Predmet činnosti

 

Hlavnou činnosťou našej firmy je výroba stavebnicových vetracích  a klimatizačných zariadení, ich montáž do vzduchotechnických strojovní pre stavby bytovej výstavby, občianskej vybavenosti, ako aj pre priemyselné stavby strojárskeho, chemického, textilného, potravinárskeho a iného priemyslu.

Vedľajšou – doplnkovou činnosťou je výroba vzduchotechnického príslušenstva a to: regulačných klapiek, protidažďových žaluzií, tlmiacich vložiek a pod.

Voľba  vzduchotechnickej jednotky vychádza v úvodnom návrhu z ponúkaného sortimentu typov uvedených v katalógu výrobkov. V prípade ak ponúkaný výber nevyhovuje môže sa zákazník (projektant, investor, dodávateľska spoločnosť) s dôverou obrátiť na naše technické oddelenie. Nakoľko naša výroba je zameraná na kusovú výrobu, každú jednu vetraciu alebo klimatizačnú jednotku vyrábame na mieru pre konkrétne potreby zákazníka. Preto od vzniku dopytu až po úspešné uvedenie zariadenia do prevádzky sme neustále v styku s naším zákazníkom. Pri rokovaniach máme snahu získať čo najviac informácií od zákazníka, aby sme technológiu úpravy vzduchu čo najviac prispôsobili jeho požiadavkám. Pri návrhu jednotiek sa zohľadňujú možnosti stavby, veľkosť strojovne, dopravná trasa v rámci stavby atď. Rozmery jednotiek (šírka, výška) sa upravujú tak, aby sa jednotky dali bezproblémovo umiestniť do vyčleneného priestoru stavby, s ohľadom na konštrukčné prevedenie jednotiek a zabezpečenie ich správnej funkcie.

Jednotky podľa potreby sa dodávajú na miesto určenia v úplne rozloženom stave, či už z dôvodu dopravy na miesto určenia, presunu v rámci objektu, alebo u výkonovo veľkých a ťažkých jednotiek z dôvodu nepoškodenia jednotky pri nakládke, vykládke a presunu v rámci objektu. Ide hlavne o jestvujúce objekty, kde niektorá z jednotiek je už po životnosti  a nahradzuje sa novou jednotkou. Prístupová cesta v rámci objektu ani v rámci strojovne vo väčšine prípadov neumožňuje ani inak vykonať výmenu než formou "výroby jednotiek na mieste".

Jednotka zhotovená našimi montážnymi pracovníkmi BAT-KLIMA na mieste určenia  má väčšiu životnosť, lepšie tesniace vlastnosti (voda a vzduch z jednotky neunikajú) a nie je vystavená riziku poškodenia pri preprave. Montáž jednotky z jednotlivých dielčich komponentov je vysokokvalifikovaná práca realizovaná  špecializovanými montážnymi pracovníkmi. Jednotky zhotovované priamo na stavbe nedoporučujeme preto montovať svojpomocne zákazníkom!

Pri návrhu a výrobe jednotiek sa využívajú všetky poznatky získané dlhoročnou praxou v danom odbore, aby prevádzka, údržba a servis boli čo najlepšie a najrýchlejšie vykonateľné. Dokonca aj odtieň farby na jednotkách je zosúladený s interiérom, alebo exteriérom podľa požiadaviek zákazníka.

Jednotky takto vyrobené na mieru najlepšie zohľadňujú všetky požiadavky a vedú k maximálnej spokojnosti zákazníka.

Okrem samotnej výroby vetracích a klimatizačných jednotiek naša firma vykonáva opravy a rekonštrukcie jednotiek bez ohľadu na jeho pôvodného výrobcu. Takto sme uviedli do prevádzky niekoľko zariadení, ktoré vyžadovali menšiu, alebo generálnu opravu.